Dale Store gårds bygninger

Dale Store gård har en sammensatt bygningsmasse med våningshus, bryggerhus, låve, stabbur, og en rekke mindre driftsbygg.

Gården har en lang historie, men det er vanskelig å si hvor lenge det har vært gårdsdrift her.  Området inneholder en rekke kulturminner fra steinalderen, jernalderen, bronsealderen og fremover, mens de tidligste skriftlige kilder vi kjenner som omtaler Dale gård er fra 1500-tallet. Fra 1500-tallet og fram til 1800-tallet forteller manntall, kirkebøker og matrikkel sitt om gården, som for eksempel at:

  • På gården «Dall» mellom Dyrød og Elveslett (som fortsatt er stedsnavnene i gårdens grenser), skyldte Alf Dall og Niels Dall i 1593 hver 3 ort 12 skilling i skatt.[1]
  • Bård Dalle og Anders Dalle var i 1618 leilendinger for gården Dale ved Elveslett.[2]
  • Gården ble i 1723 benevnt som en full gård, solrik, men tungdrevet gård.[3]
  • Vi kjenner ikke de eksakte byggeårene for flere av bygningene, men for eksempel er låven antatt å være bygget rundt 1850, men antakelig er den bygget i etapper. Kanskje ble låven bygget omtrent samtidig med følgende notering i skjøtet (1854): «Mons Elias Eriksen selger til Anders Jørgensen Lund sin part av Gården Dahle Store i Onsøy.»[4]

Av gårdens bygninger er låven gårdens dominerende bygg. Låven er en sentral historie- og kulturbærer både for gården og for nærområdet. Låven er bygget før moderne landbruksmaskiner ble vanlige. Låven har i dag form av vinkellåve med enhetslåvens karakteristiske samling av flere funksjoner under samme tak i det utskutte midtskipet mot øst («møkkakjeller», fjøs over kjeller og høyloft over fjøset).

Låven, som flere av de andre bygningene, er preget av tidens tann. Vi jobber løpende med å reparere bygningene og tilbakeføre dem til opprinnelig byggeskikk der det er mulig å finne ut av. Vi plukkhogger saktevokst furu fra egen skog og sager selv, og har så langt reparert låvens søndre og nordre deler, som du kan se bilder av under. Arbeidet er støttet av Kulturminnefondet, Fredrikstad kommunes kulturminnefond, og Ta et tak.

Det gjenstår ennå mye før alle bygningene har fått sin tiltrengte omsorg, men det kommer.

Her vil det komme bilder også etterhvert.

 

 


[1] Manndtal offuer Onnsøenn och Huis Penning 1593

[2] Akershus lensregnskap 1618: Register offuer Onsøen Paa Denn almindelige Landskat o.s.v.

[3] Matrikkelutkast Nr 81 1723: Dahle. Full gård. Oppsitter Christoffer Jensen … Gården ligger sidelendet, solli og er tungdrevet. Brukeren sår 1 tønne blandkorn, 5 tønner havre, 1 setting erter og bønner, ½ setting rug og 1 setting lin og hamp. Høyavling: 14 lass. Dyr: 3 hester, 5 creatur, 4 sauer. Gårdens takst eller skyld: 4 huder 6 skinn.»

[4] Matrikkel og skjøte av 27.2 1854