Medlemsvilkår Dale Store gård andelslandbruk

Dale Store gård driver et andelslag for dyrking av grønnsaker og urter. Man blir medlem ved å søke gården om medlemskap, få tilsendt faktura, godkjenne disse vilkårene og betale fakturaen.

Et andelslag er en driftsform hvor medlemmenes innsats påvirker sluttresultatet. Disse vilkårene regulerer medlemmenes rettigheter og plikter i andelslaget. Medlemskapet er personlig, kan ikke overdras, og har ikke gjenkjøpsverdi.

 

1. Gårdens bidrag

Andelslaget organiseres av Dale Store gård, hvor en medlemsandel gir rett til å høste en del av grøden til normalt personlig forbruk innenfor det som til enhver tid er høsteklart. Dale Store gård administrerer laget og invitere medlemmene til faglige og/eller sosiale samlinger.

 

Dale Store gård bidrar for øvrig med: (i) jordareal til dyrking; (ii) jordarbeiding, (iii) gjødsling med dyre-/grønngjødsel, (iii) administrasjon, innkjøp (frø m.m); (iv) drift av spirerom, oppholdsrom i driftsbygg/sanitær, vei og område til ferdsel, (v) vann og strøm, (vi) småredskaper, (vii) opplæring/samlinger, (viii) adgang til rekreasjonell ferdsel i skog og mark, (ix) evt. annet. Dale Store gård yter ovennevnte slik Dale Store gård anser å være i andelslagets beste interesse.

 

2. Medlemmenes bidrag

Hvert medlem bidrar med følgende: (i) Betaling av medlemskontingent; (ii) innsats på dugnader og i lukelag som angitt av Dale Store gård; (iv) innhøsting av planter til eget forbruk. Medlemmene er innforstått med at det kreves noe egeninnsats for en god grøde.

 

Det er krav til minste deltakelse, både på vårdugnader og i løpet av sommeren. Dette presiseres i mail til medlemmene ved påmelding. Der særlige forhold krever det, for eksempel skadedyrangrep, vær osv, kan det innkalles til ekstra innsats for alle.

 

Medlemskontingentens størrelse og forfall angis i epost/ faktura. Ved for sen betaling kan det påløpe et purregebyr og forsinkelsesrenter. Dersom et medlem ikke følger opp sin aktivitetsplikt, kan Dale Store gård fakturere medlemmet for en rimelig mengde tid (opptil 20 timer à vanlig timekost for gårdsarbeid) for å dekke nødvendig aktivitet.

 

3. Høsting

Dale Store gård varsler når medlemmene kan høste av modne planter. Medlemmene kan da høste til personlig forbruk, innen en forholdsmessig andel av de plantene det sendes høstevarsel for. Dale Store gård kan angi nærmere hva og hvor mye som kan høstes til enhver tid. Høstemodne planter som ikke høstes av medlemmene disponerer Dale Store gård på hensiktsmessig måte, slik som annen omsetning, dyrefôr, eller annet. Medlemmer som ikke får anledning til å høste innen gitt varsel kan sende en stedfortreder, eller bytte kvoter med andre medlemmer, men uteblivelse fra høstemuligheter kompenseres for øvrig ikke.

 

4. Ansvar

Som medlem i et andelslandbruk tar du del i landbrukets og fellesskapets risiko for et godt resultat. Medlemskapet gir ikke garanti for grøde og resultatet kan i verste tilfelle kan bli null.  Partenes plikter er ikke misligholdt dersom de forsinkes, eller uteblir som følge av force majeure-lignende hendelser, slik som, flom, lynnedslag, unormal kulde/hete, eller andre værforhold, maskinhavari, sykdoms-/skadedyrsutbrudd, offentlige pålegg eller restriksjoner (vann, strøm, jord, eller annet). Ved force majeure-hendelser kan det innkalles til møte for å diskutere tiltak. Under enhver omstendighet er Dale Store gårds ansvar overfor medlemmet begrenset til medlemmets faktisk innbetalte kontingent.

 

5. Miljø, helse, trivsel

Dale Store gård er en gård med drift, dyrehold og boliger. Medlemmene må derfor rette seg etter instruks og retningslinjer fra Dale Store gård, se egen side. Dette gjelder også som forutsetning for andre som medlemmet tar med til gården.

 

6. Varighet og oppsigelse

Denne avtalen trer i kraft ved betaling av tilsendt faktura. Avtalen og medlemskapet vedvarer ut sesongen. Avtalen kan sies opp, eller suspenderes av Dale Store gård ved hel eller delvis uteblitt betaling og/eller unnlatt nødvendig innsats for andelslaget, brudd på instrukser eller retningslinjer, eller annet gjentatt mislighold.

 

7. Tvist og verneting

Ved uenighet skal partene søke å løse uenigheten i minnelighet ved dialog. Dersom uenigheten ikke lar seg løse i minnelighet, er Fredrikstad tingrett verneting.