Norwegian Animal Sanctuary Association (NASA)

Velkommen til Norwegian Animal Sanctuary Association – foreningen for å fremme (av) dyrefristeder i Norge.

Foreningens formål

Animal sanctuaries, fristed for dyr, frigårder, animal havens, eller tilsvarende innebærer en form for dyrehold som avviker fra tradisjonelle driftsformer, og kan brukes om mange måter å holde dyr på. Foreningen anser det derfor som viktig å tydeliggjøre hva foreningens medlemmer mener med animal sanctuaries eller dyrefristeder, og hvordan disse drives. På bakgrunn av dette har foreningen til formål å fremme dyrevelferd og dyrerettigheter, og forvalte grunnprinsipper for drift av organisasjoner/virksomheter som ønsker å kalle seg animal sanctuary/dyrefristed, eller lignende.

Foreningens prinsipper skal fremme animal sanctuaries/dyrefristeder, og medlemmene av foreningen skal drifte fristedene på måter som prinsippene reflekterer. Først og fremst er det viktig at foreningens medlemmer sikrer at de dyr som tas hånd om (i) (PÅ) et fristed gis så gode liv som mulig. Dyrene skal behandles i tråd med grunntanken om at dyr har egenverdi. Dette er også nedfelt i den norske dyrevelferdsloven. De skal også behandles etter grunntanken om at dyr har kognitive kapasiteter slik nedfelt i The Cambridge Declaration of Consciousness av 7. juli 2012. Etter foreningens prinsipper innebærer dette at dyr som tas vare på i fristedets regi skal slippe å være del av en produksjon. Det er viktig at medlemmer som driver fristeder skal være bevisst sitt ansvar, både overfor dyra de har, ovenfor dyrene de tar imot, samt overfor omverden. Dette er spesielt viktig når man velger en driftsform som kan oppleves å avvike fra tradisjonelt dyrehold.

Foreningen er en frivillig, veldedig organisasjon.

Hvem kan bli med?       

Alle organisasjoner/virksomheter som driver et dyrefristed etter foreningens prinsipper kan søke om medlemskap. Kontakt foreningen her for mer om søknadsprosessen. Medlemmer av foreningen kan angi at det er «Medlem av Norwegian Animal Sanctuary Assocation» og bruke foreningens logo på sin hjemmeside, og på sosiale medier.

 

Grunnprinsipper for drift av dyrefristeder for medlemmer av foreningen:

 1. Dyrenes velferd er fristedets høyeste prioritet. Dette innebærer at:
  – Alle dyra på fristed skal behandles med respekt og omsorg.

  • De skal leve fri fra frykt og vold og ellers under forhold hvor tillit kan bygges opp og ikke sviktes.
  • De skal alltid ha tilstrekkelig og næringsrik mat og rent vann, etter dyrets behov.
  • De skal ha le mot vær og vind, tilpasset dyrets egenart og individualitet.
  • De skal gis gode muligheter for å utfolde sine naturlige uttrykks- og livsformer, som frihet til bevegelse, utløp for flokkinstinkter og sosiale behov, samt frihet til å trekke seg tilbake.
  • De skal kun være i nærkontakt med mennesker når de velger selv og ved stell og pleie.
  • De skal ha regelmessig og behovsmessig stell og tilsyn av veterinærfaglig kompetanse ved behov.
  • Aktivisering og aktivitet for dyra vurderes etter hva dyrets egenart og individualitet– herunder hva dyret er naturlig tilpasset og hva eventuell avl har medført av særlige oppfølgingsbehov.
  • Dyr skal hverken avlives for fort, av feil hensyn (for eksempel utelukkende økonomiske grunner, eller holdes i live lenger enn det god dyrevelferd tilsier. Veterinærfaglig skjønn skal tillegges tung vekt ved vurdering av avliving.
  • Foreningen vil jobbe for å utdype ulike arters behov i egne underretningslinjer.

 

 1. Fristeder skal ikke drives på en måte innebærer unødig utnyttelse av dyr. Dette innebærer at:
  – Fristedet ikke skal drive noen form for dyreproduksjon.

  • Fristedet skal ikke driver avl, handel eller annen omsetning av dyr – levende, eller døde – eller fysiske produkter fra dyr.
  • Fristedet skal kun ta imot dyr som trenger nye hjem og dyr som tas inn bør steriliseres/kastreres, der artshensyn og veterinærfaglige hensyn tillater det. Unntak gjøres kun der sterke hensyn taler for det.
  • Fristedet omplasserer kun dyr der det er nødvendig og da til andre steder de ikke inngår i produksjon og er sikret et godt liv. Der deler av fristedets aktivitet er rehabilitering av ville dyr settes rehabiliterte ville dyr fri på en forsvarlig måte.
  • Fristedet gjør ikke dyr systematisk tilgjengelig for besøkende mot betaling. Det gjelder uavhengig av hva dette kalles – dyrehage, besøksgård, klappegård, terapigård, eller annet.
  • Dyra skal kunne få dekket det vesentlige av sine behov uten at fristedet avhenger fullstendig av donorer/ faddere eller andre eksterne bidragsytere som kan falle fra.
  • Fristedet avholder kun spredte arrangementer hvor besøkende får møte dyr og kun der dette har opplysningsfremmende formål, eller hvor formålet er å få inn midler til dyreholdet, men hvor hovedfokus er på økt kunnskap.
  • Fristedet følger gjeldende dyrevelferdslovgivning og søker å fremme rammevilkår som er gode for dyr.

 

 1. Et fristed kan ikke redde alle individer, men ethvert fristed kan virke aktivt og langsiktig for å løse forholdene som skaper behov for fristeder. Dette innebærer at:
  • Fristedet bør bevisst og aktivt bidra til å redusere forhold som skaper behov for fristeder, typisk ved å bidra til spredning av kunnskap om hva effektivitetspress i industriell sammenheng innebære for dyr, og hvordan økt forbrukerbevissthet om dyrehold og dyreprodukter kan fremmes.  Fristedet bør være bevisst virkninger av en god balanse mellom positiv påvirkning og kritikk av forhold som innebærer utnyttelse av dyr.
  • De som driver fristedet bør være bevisste at de og deres livsførsel kan fremstå som eksempler utenfor fristedet og at de som styrer fristedet bør minimere graden de eventuelt bidrar til dyreproduksjon.
  • De som driver fristedet er bevisst at det er sammenheng mellom forholdene som skaper behov for fristeder, livsvilkår for dyr og mennesker og vern av miljø og økologi, og at det kan være godt dyrevern i å fremme gode livsvilkår for mennesker og god plantebasert matproduksjon fri for bruk av kunstige stoffer som ellers kan påvirke dyre- og planteliv negativt på fristedet og andre steder.

 

Medlemmer:

Dale Store gård

Askøy dyrefristed

Bjørkeli dyrefristad

Bergen Chicken Sanctuary

Landerud gård

Kontakt oss