Retningslinjer for aktivitet på Dale Store Gård

Gården er et sted hvor det bor dyr og mennesker, og det er en rekke store maskiner og bygninger som innebærer en viss risiko ved ferdsel og opphold. For alles trivsel og sikkerhet er det derfor viktig at alle på gården følger retningslinjer og instruks fra alle som bor og virker på Dale Store gård. Gården er ikke en besøksgård. Kun medlemmer i andelslandbruket er velkomne til å ta med familie/barn, og venner etter forespørsel, men er ansvarlige for deres overholdelse av retningslinjer og instrukser. Ferdsel på gården uten at det er noen fra gården tilstede skjer på eget ansvar. Medlemmene må varsle gården og andre medlemmer ved eventuelle særlige behov hos medlemmet eller følge/familie/barn, slik som allergier, eller annet som kan nødvendiggjøre beredskap, eller tiltak.

For å ivareta gården balanse mellom ulike aktiviteter på gården, ber vi om forståelse for følgende:

For gården er andelslandbruket en viktig del av en større drift. Vi setter pris på og vil ha et godt forhold til medlemmene.  Gården er likevel både et aktivt arbeidssted, og et hjem for mennesker og dyr. Medlemmene er derfor velkomne til å ferdes på Dale Store gård under hensyn til andres hjem og innenfor de områder som gården til enhver tid anviser. Husk at selv om hver enkelt person er positiv og aktiviteten er isolert sett ikke er så mye, innebærer andelslaget og annen drift mange mennesker. Gården må ta hensyn til summen av aktivitet, både overfor natur, naboer, dyr, og gårdens privatsfære. Vi ber derfor om at aktivitet konsentreres rundt andelsjordet og eventuell utmark for rekreasjon, at dyr som viker bort får være i fred, at nærgående ferdsel til naboer og bolighus unngås. Vi ber om at medlemmene kommer til gården på faste dager dersom slike varsles.  Sanitærfasiliteter tilbys slik det til enhver tid er oppmerket. Kontakt oss gjerne. Ser du oss ikke, mail/meld/ring, eller banke på. Er det særlige forhold, snakk med oss – vi er glad i våre gode gjester J

 

For å ivareta de lokale økosystemene ber vi om at medlemmene: (i) kun tilfører naturen på gården biologisk materiale (frøvare, kompost, eller annet) som er forhåndsgodkjent av Dale Store gård (sortelistede plantesorter, planter utsatt for sprøytemidler, eller kunstgjødsel må ikke tas med til gården); og (ii) kaster avfall, emballasje, eller andre fremmedlegemer i utpekte avfallsbeholdere/deponier. Ser medlemmet ikke slike beholdere, skal avfallet bringes ut av gården til nærmeste offentlige beholder, eller deponi. En rekke slike finnes i nærområdet, som Gressvik torg, Ørebekk og andre steder.

 

For å ivareta god dyrehelse ber vi om at medlemmene alltid unngår å ta med til gården klær, utstyr, eller annet som har vært på en annen gård, og/eller i kontakt med andre husdyr uten å ha blitt desinfisert/kokvasket. Medlemmer, eller medlemmers følge, som de siste 24 timer har vært i kontakt med annet småfe (sau, geit), eller gris skal holde minst 50 meters avstand til dyreområdene på gården og ikke oppsøke kontakt med dyrene. Ingen må  oppsøke eller følge etter dyr som viker unna menneskelig kontakt, men vi ber alle varsle gården om dette hvis man ser det.

 

For å ivareta alles sikkerhet skal medlemmene: (i) følge til de til enhver tid gjeldende retningslinjer og forskrifter for bruk av åpen ild og ikke tenne åpen ild, inkludert engangsgriller, i perioden 1. april – 1. oktober, gården, eller i utmarken; (ii)  vise varsomhet med sigaretter, fyrstikker og annet brannfarlig, og bare kaste slikt i vann- eller metallbeholdere, og aldri i naturen; (iii) ikke anvende motoriserte maskiner på gården uten at Dale Store gård har gitt instruks om dette, og gitt eventuell nødvendig opplæring; (iv) ikke etterlate barn uten oppsyn og særlig ikke barn under 12 år alene i dyrenes innhegninger, beiter, eller andre områder.

 

Midlertidige helsetiltak: For å ivareta hensyn til helse og unngå smittespredning følger gården myndighetenes råd og litt til. Selv om aktiviteten foregår ute ber vi alle passe på å holde god avstand til andre, gjerne mer enn 2 meter. Bli hjemme hvis du snufser, eller har symptomer som kan relatere seg til smittsomme sykdommer. Vis god håndhygiene og i pandemitider – ta med egen mat og drikke.

 

Er det noe du lurer på, ta kontakt med oss 🙂 Vi ses i glade omgivelser 🙂